PEDA

ພະນັກງານປະສານງານ

Closed Date: 08/10/2017
Viewed: 178 Times

ຮັບສະໝັກພະນັກງານດ່ວນ

ສະມາຄົມການສຶກສາ ແລະ ການພັດທະນາເພື່ອປະຊາຊົນ (PEDA) ຕ້ອງການຮັບສະໝັກພະນັກງານໂຄງການ 1 ຕໍາແໜ່ງດັ່ງນິ້:

1.    ພະນັກງານປະສານງານ ເຮັດວຽກປະຈຳຢູ່ ແຂວງຈຳປາສັກ

ເງື່ອນໄຂຜູ້ສະໝັກ:

  • ເປັນຄົນໜຸ່ມທີ່ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນ, ຫ້າວຫັນໃນການເຮັດວຽກເພື່ອພັດທະນາຕົນເອງ ແລະ ກ້າສະແດງອອກ
  • ລະດັບການສຶກສາ ຈົບຊັ້ນສູງຂຶ້ນໄປ
  • ສາມາດນຳໃຊ້ຄອມພິວເຕີ MS Office ໄດ້ເປັນຢ່າງດີ
  • ຖ້າຮຽນຈົບແພດ/ໝໍແມ່ນຈະພິດຈາລະນາເປັນພິເສດ

ສົນໃຈຕິດຕໍ່: ໂທ/ແຟ໋ກ: 856-21-353893, 020 99409408

ສົ່ງເອກະສານສະໝັກທີ່: ບ້ານວັດສົບ (ຮ່ອມຫ້ອງການປົກຄອງບ້ານວັດສົບ), ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ

E-mail:thammachith@gmail.compeda.laopdr@gmail.com

(ໝາຍເຫດ: ຈະຕິດຕໍ່ສະເພາະຜູ້ທີ່ຖືກຄັດເລືອກເທົ່ານັ້ນແລະຈະບໍ່ສົ່ງເອກະສານໃດໆຄືນ).

Back

ABOUT US

About jobweb.la

Contact Us
Tel: 030 5579448

Email: jobweb.la@gmail.com

                   
                         

EMPLOYERS

Jobs Post

Advertise with us

Online JobRate

Immigration Rate            

 

JOB SEEKERS

Career tips

Create CV

New register   

                               

 

JOBSWEB.LA POLICIES

Term of use

Privacy Policy

 

 

 

Copyright © 2015, jobweb.la. All Rights Reserved