TRIPLE THREE

ພະນັກງານຮັກສາຄວາມປອດໄພ

Closed Date: 30/09/2017
Viewed: 56 Times

ທຣີບໂພທຣີ ຄອນໂດ

ຕຳແໜ່ງພະນັກງານຮັກສາຄວາມປອດໄພ

ໜ້າທີ່:  ວິຊາການ ຮັກສາຄວາມປອດໄພ

ລາຍງານເຖິງຜູ້ອຳນວຍການທົ່ວໄປ & ຜູ້ຈັດການປະຕິບັດງານ

ຊົ່ວໂມງເຮັດວຽກ ຕໍ່ອາທິດ: 48 ຊົ່ວໂມງ

ພະແນກປະຕິບັດງານ

ຈັດຕຽມ ໂດຍເທຍຣີ້ ດູມອນ

ວັນທີປິດຮັບ: 29 / 08 / 2017

ໜ້າທີ່ລວມ:

ໜ້າທີ່ຫຼັກຂອງພະນັກງານຮັກສາຄວາມປອດໄພແມ່ນ ການຮັບປະກັນການຄຸ້ມຄອງຊັບສິນ, ທີ່ພັກອາໄສ ແລະ ຄົນທີ່ເຮັດວຽກໃນເຂດນັ້ນໆ, ພະນັກງານຮັກສາຄວາມປອດໄພ ຈະຕ້ອງສຳຫຼວດກວດກາໃນເວລາຕອນກາງເວັນ - ຕອນກາງຄືນເປັນປະຈຳ ແລະ ຈະເຮັດວຽກຢ່າງໃກ້ສິດກັບຜູ້ບໍ່ລິຫານທົ່ວໄປ ແລະ ຜູ້ຈັດການປະຕິບັດງານ

ໜ້າທີ່ຫຼັກ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ:

 • ລາຍງານທຸກໆບັນຫາໃຫ້ຜູ້ຮັບຜິດຮັບໜ່ວຍງານຮັບຊາບຢ່າງທັນທີ
 • ອັບເດດປື້ມບັນທຶກຄວາມປອດໄພ
 • ຮັບຜິດຊອບໜ້າວຽກ ແລະ ໂມງເຂົ້າກະເຮັດວຽກຂອງຕົວເອງໃຫ້ຖືກເວລາ
 • ຕິດຕາມກວດກາ ການເຂົ້າ ແລະ ອອກ ຂອງຜູ້ເຊົ່າ, ລູກຄ້າ, ພະນັກງານ, ຜູ້ທີ່ມາຢ້ຽມຢາມ ໃຫ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກບ່ອນຈອດລົດ ຫຼື ທາງເຂົ້າ - ອອກ ບໍ່ໃຫ້ມີສິ່ງກີດຂວາງ
 • ຮັກສາປະຕູຮົ້ວດ້ານຫຼັງປິດ ແລະ ເປີດທຸກຄັ້ງເມື່ອມີລົດເຂົ້າ - ອອກ
 • ຈັດສັນບ່ອນຈອດລົດ ຂອງຜູ້ພັກເຊົາປະຈຳ ແລະ ແຂກທີ່ມາຢ້ຽມຢາມໃຫ້ຖືກຕ້ອງ
 • ປິດປະຕູດ້ານໜ້າ - ຫຼັງ ໃນເວລາທ່ຽງຄືນ, ເປີດໃຫ້ສະເພາະພະນັກງານ ຫຼື ຜູ້ພັກເຊົາປະຈໍາ
 • ເມື່ອພົບເຫັນຜູ້ທີ່ຂັບຂີ່ລົດໄວຈົນເກີນເຫດເຂົ້າມາຕຶກ ອາຄານ ໃຫ້ແຈ້ງເຕືອນຜູ້ຂັບຂີ່ດ້ວຍຄວາມສຸພາບ
 • ລາຍງານພຶດຕິກຳຜິດປົກະຕິຂອງຄົນທີ່ເຂົ້າມາໃນເຂດຕຶກ ອາຄານ ຖ້າພົບເຫັນເຫດການດັ່ງກ່າວໃນຕອນກາງເວັນແມ່ນໃຫ້ແຈ້ງຜູ້ຮັບຜິດຊອບໝ່ວຍງານຂອງການເວັນ ຖ້າພັບເຫັນເຫດການດັ່ງກ່າວໃນເວລາກາງ ຄືນແມ່ນໃຫ້ແຈ້ງ ພະນັກງານທີ່ເຂົ້າກະເຮັດວຽກກາງຄືນ ຢ່າງທັນທີ
 • ຍ່າງສຳຫຼວດຄວາມປອດໄພຂອງຕຶກ ອາຄານເປັນປະຈຳ
 • ຮັກສາຄວາມສະອາດຂອງບ່ອນຈອດລົດ ແລະ ສະໜາມຫຍ້າຫຼັງບ້ານ
 • ຫົດນ້ຳດອກໄມ້ຕອນເຊົ້າ ແລະ ຕອນແລງ (ໃນລະດູແລ້ງ, ເບິ່ງສະພາບອາກາດຕາມຕົວຈິງ)
 • ລ້າງລົດທີ່ແຂກເຊົ່າ, ລົດຕູ້, ລົດໃຫ່ຍ ແລະ ລົດຈັກປະຈຳຫ້ອງການ   
 • ກວດເຊັກເບິ່ງດອກໄຟໃນເວລາກາງຄືນ ທັງດ້ານໜ້າ - ດ້ານຫຼັງ
 • ເອົາຂີ້ເຫຍື່ອອອກໄວ້ທາງດ້ານຫຼັງຂອງຕຶກໃຫ້ລົດຂີ້ເຫຍື່ອ
 • ສົ່ງວຽກ ຫຼື ລາຍງານໃຫ້ລະອຽດໃຫ້ພະນັກງານຜູ້ທີ່ຈະມາຮັບກະເຮັດວຽກໃນໂມງຕໍ່ໄປ

ໄດ້ຮັບການກຳກັບ:

 • ຜູ້ຈັດການປະຕິບັດງານ ແລະ ຜູ້ບໍລິຫານທົ່ວໄປຈະເປັນຜູ້ໃຫ້ຄຳປຶກສາໃຫ້ແກ່ພະນັກງານປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບຢ່າງໃຫ້ສິດ ລວມທັງພະນັກງານຕ້ອນຮັບພາກກາງຄືນ

ຄຸນສົມບັດ ແລະ ທັກສະຄວາມສຳມາດ:

 • ມີທັກສະທີ່ດີໃນການສື່ສານພາສາລາວ ແລະ ພື້ນຖານພາສາອັງກິດ
 • ມີທັກສະທີ່ດີໃນການສ້ອມແປງ, ບຳລູງຮັກສາ ແລະ ອານາໄມສວນ

ສະຖານທີ່:

ຖະໜົນສາມແສນໄທ, ບ້ານຊຽງຍືນ, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ແຂວງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ໂທ: 021 255 886, ມືຖື 020 5515 3398  s.saiyasane@triplethreecondo.com

Back

ABOUT US

About jobweb.la

Contact Us
Tel: 030 5579448

Email: jobweb.la@gmail.com

                   
                         

EMPLOYERS

Jobs Post

Advertise with us

Online JobRate

Immigration Rate            

 

JOB SEEKERS

Career tips

Create CV

New register   

                               

 

JOBSWEB.LA POLICIES

Term of use

Privacy Policy

 

 

 

Copyright © 2015, jobweb.la. All Rights Reserved